Deutsch Polski

Transgraniczne Ratownictwo Medyczne

Projekt „Grenzüberschreitender Rettungsdienst im Landkreis Märkisch-Oderland und in der Wojewodschaft Lubuskie / Transgraniczne Ratownictwo Medyczne w Powiecie Marchijsko-Odrzańskim i Województwie Lubuskim” jest rozłożony na trzy lata, a jego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zdecentralizowanej infrastruktury, utrudniającej w znaczniej mierze dotarcie do miejsc zdarzenia, a także brakom odpowiedniej ilości specjalistów w dziedzinie usług ratowniczych – w interesie bezpieczeństwa ludności regionu.

Polsko-niemieckie transgraniczne ratownictwo medyczne od lat boryka się z problemami typu: przekazywanie pacjentów, pomoc w zdarzeniach masowych, komunikacja pomiędzy polskimi i niemieckimi zespołami ratowniczymi. Zespoły ratownicze często nie wiedzą, czy są uprawnieni, zgodnie z posiadanymi kompetencjami i umiejętnościami, do udzielania pomocy w trakcie akcji ratowniczych w kraju sąsiada.

Dane podstawowe

Obszar działania:

Po stronie polskiej projekt obejmuje całe województwo lubuskie z podregionami gorzowskim i zielonogórskim, a po stronie niemieckiej powiat Märkisch-Oderland, który graniczy bezpośrednio z powiatami Odra-Sprewa i Sprewa-Nysa Kraju Związkowego Brandenburgia.

Cele i działania w projekcie

Celem projektu jest zagwarantowanie skoordynowanej pomocy transgranicznej i optymalnej opieki medycznej w nagłych wypadkach dla ludności obszaru wsparcia, na przykładzie współpracy transgranicznej w zakresie ustawicznego kształcenia zawodowego w ratownictwie medycznym poprzez wspólne szkolenia i kształcenie ustawiczne oraz wzmocnienie kompetencji międzykulturowych. Skutki podjętych działań znajda swoje odbicie w codziennym życiu zawodowym, integracji zawodowej, wspólnym dokształcaniu w dziedzinie ratownictwa medycznego, ochrony przed katastrofami i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Przewidziane w projekcie działania:

Partnerzy projektu

Trwałość projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług w zakresie ratownictwa medycznego poprzez podniesienie poziomu wewnętrznego i zewnętrznego ustawicznego kształcenia zawodowego. Mieszkańcom obszaru wsparcia po obu stronach granicy należy zapewnić znormalizowaną opiekę na bazie ujednoliconych standardów. Celem szczegółowym jest zapewnienie miejsc pracy w ratownictwie medycznym, szkolenie pracowników, podniesienie poziomu ich kwalifikacji i umiejętności.

W związku z tym, w interesie bezpieczeństwa ludności obszaru wsparcia, koniecznym jest utworzenie struktur transgranicznego ratownictwa medycznego, będących podstawą do realizacji Porozumienia o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym pomiędzy Powiatem MOL a Województwem Lubuskim, a tym samym zapewnienie dobrze zorganizowanej, sprawnej, wysokiej jakości opieki w nagłych wypadkach. Środkiem do osiągniecia postawionego celu jest współpraca w zakresie przeprowadzania wspólnych szkoleń w dziedzinie doskonalenia zawodowego pracowników sektora medycznego. Otwierające się w ten sposób możliwości są szansą na poprawienie komunikacji, zrozumienie problemów i poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań, po to, aby stworzyć w obszarze wsparcia solidne podstawy transgranicznego ratownictwa medycznego.