Deutsch Polski

Szkolenie transgraniczne w służbach ratowniczych

Na podstawie wytycznych uzgodnionych na poziomie międzynarodowym w „Umowie ramowej pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym”, negocjowane są porozumienia pomiędzy niemieckimi powiatami i polskimi Wojewodami, mające na celu funkcjonalne i skuteczne wprowadzenie w życie wytycznych Umowy ramowej.

W ramach projektu „Gemeinsames Wissen, gemeinsame Sprache, gemeinsames Ziel – Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen den polnischen Studenten und den deutschen Auszubildenden im Bereich Rettungsdienst / Wspólna wiedza, wspólny język”, wspólny cel – współpraca transgraniczna pomiędzy polskimi studentami i niemieckimi uczniami zawodu w dziedzinie ratownictwa" partnerzy projektu: Uniwersytet Zielonogórski, Lubuski Urząd Wojewódzki i Pogotowie Ratunkowe Powiatu MOL postawili sobie za cel stworzenia podstaw dla komunikatywnej znajomości języka sąsiada na potrzeby transgranicznego ratownictwa medycznego. W związku z powyższym w ramach projektu niemieccy uczniowie zawodu Pogotowia Ratunkowego Powiatu MOL oraz polscy studenci Wydziału Medycyny i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego w pierwszej kolejności zdobędą podstawowe umiejętności językowe odpowiednio do poziomu A2 – B2. Projekt służyć będzie także znalezieniu odpowiednich metod dydaktycznych nauczania. Ze względu na specyfikę kształcenia ratowników, które składa się z teoretycznej nauki w szkole, oraz praktyk w szpitalach i pogotowiu ratunkowym, dodatkowa nauka języka musi zostać optymalnie dostosowana do innych obowiązkowych zajęć. Ze względu na okres realizacji projektu może wziąć w nim udział maksymalnie 60–65 uczestników. Koniecznym okazało się także doskonalenie umiejętności językowych pracowników instytucji monitorujących funkcjonowanie krajowego systemu ratownictwa medycznego. Tym samym się umożliwi się 3 osobom ze strony polskiej wzięcie udziału w kursie języka niemieckiego.

Następnie miejscem międzykulturowej wymiany będą wspólne letnie i zimowe obozy treningowe. Obozy te są obowiązkową częścią systemu kształcenia polskich ratowników. Udział niemieckich uczniów zawodu we wspólnych obozach stwarza idealne warunki do zastosowania nabytych umiejętności językowych. Ponadto zostanie zorganizowana wizyta studyjna uczestników projektu w Gorzowie Wielkopolskim, podczas której uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z metodami pracy Centrum Kontroli Medycznej w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, oddziale ratownictwa medycznego i wojewódzkiego szpitala specjalistycznego.

Dane podstawowe

Obszar działania

Po stronie polskiej projekt obejmuje Województwo Lubuskie z podregionami gorzowskim i zielonogórskim, a po stronie niemieckiej Powiat Märkisch-Oderland, który graniczy bezpośrednio z powiatami Odra-Sprewa i Sprewa-Nysa Kraju Związkowego Brandenburgia.

Działania w projekcie

Przewiduje się następujące działania:

Partnerzy projketu

Trwałość projektu

Jeśli wartością dodaną w projekcie będzie włączenie nauki języka sąsiada do systemu kształcenia nowej generacji pracowników służb medycznych, zakłada się, iż w perspektywie średnioterminowej 35 % pracowników ratownictwa medycznego w powiecie Märkisch-Oderland będzie mówić po polsku. W przypadku, gdy studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego pozostaną w regionie przygranicznym, będącym jednocześnie obszarem wsparcia, dotyczyć to będzie także pracowników ratownictwa medycznego w Województwie Lubuskim.