Deutsch Polski

Ekspertyza dot. budowy/funkcjonowania pol.-niem. stacji pogotowia ratunkowego

Realizacja modelowego projektu "Wspólna transgraniczna stacja pogotowia ratunkowego” w obszarze przygranicznym to duże wezwanie. Podstawą wszelkich kolejnych działań jest analiza prawna, która została zlecona i wykonana przy wsparciu środków FMP w ramach INTERREG V A PL-BB. Istotne znaczenie ma poznanie aktualnych warunków prawnych po obu stronach granicy w celu pozyskania konsensusu a tym samym współpracy instytucji i ludności dla tej inicjatywy. Chodzi nie tylko o poprawę obecnego standardu życia mieszkańców obszaru przygranicznego, ale także o postrzeganie wspólnych operacji transgranicznych jako wzbogacenia nie tylko z ekonomicznego, ale także socjologicznego punktu widzenia.

Projekt pod nazwą "Opinia prawna dotycząca budowy i funkcjonowania polsko-niemieckiej stacji pogotowia ratunkowego” ma na celu stworzenie podstaw do trwałej, wieloletniej współpracy w zakresie ratownictwa pomiędzy Województwem Lubuskim a Powiatem Märkisch-Oderland i nie tylko. W kolejnym okresie finansowania INTERREG planuje się złożenie wniosku o utworzenie i prowadzenie stacji pogotowia ratunkowego w pobliżu polsko-niemieckiej granicy. Stacja ta zostanie obsadzona przez polsko-niemiecki personel wyjeżdzający na akcje we wspólnej karetce pogotowia. Pozwoli to na optymalne rozwiązanie problemów strukturalnych w regionie przygranicznym. Szczególne znaczenie tego projektu polega na tym, iż po raz pierwszy ratownicy z Polski i Niemiec będą wspólnie realizować regularną ratowniczą służbę medyczną.

Wyniki ekspertyzy prawnej zostały przedstawione w dniu 15.06.2021 r. w ramach konferencji online. Prezentacji wysłuchało z uwagą 49 uczestniczących, reprezentujących ministerstwa, euroregiony, powiaty, miasta na prawach powiatu, a także przedstawiciele służby zdrowia i ratownictwa. Zaproszeni goście zapoznali się z różnicami i podobieństwami pomiędzy polskim i niemieckim systemem prawnym, które to następnie zostały poddane ocenie ekspertów. Omawiane tematy dotyczyły m.in. podstaw prawnych wyboru lokalizacji, własności gruntów i budynków, przepisów budowlanych, przepisów dotyczących działalności usługowej, prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych.

Wiedza uzyskana w wyniku porównania obu systemów prawnych była konieczna i przydatna do poszukiwania rozwiązań konkretyzujących realizację projektu "Wspólna polsko-niemiecka stacja ratownicza".

Na konferencji zaprezentowano również ekspertyzę prawną na temat "Naziemne niemieckie i polskie służby ratownicze", której zleceniodawcą był Eigenbetrieb Rettungsdienst Powiatu Vorpommern-Greifswald, nasz partner w projekcie p.t.: „Zintegrowana, transgraniczna służba ratownicza Pomorza/Brandenburgii (INGRiP)".